Office des Métiers d’Art

Métiers d’Art Contemporain

Notre but est d’organiser des événements autour des arts appliqués et des arts plastiques pour donner une visibilité à ce travail issu des Métiers de la Création trop souvent confinés dans les ateliers ou à un site internet.

​Notre plaisir est de mettre à l’honneur artisans d’art, artistes et créateurs ainsi que leur savoir-faire : matières classiques travaillées avec de nouvelles techniques, matières innovantes mise en valeur à l’aide de techniques traditionnelles. L’essentiel est la découverte de nouveaux horizons.

​Ni marché de créateurs, ni galerie d’art, nous nous attachons à accueillir autant un public d’initiés qu’un public plus large pour lui faire (re)découvrir les possibilités du travail de création.

​Nous accordons une importance toute particulière à présenter les œuvres de manière originale pour les mettre en valeur. En fonction du calendrier culturel, nous nous adaptons en recherchant des locaux éphémères ou itinérants. L’occasion de se projeter l’espace d’un instant dans une autre dimension.

Hedendaagse toegepaste kunsten

Ons doel is evenementen te organiseren  over de toegepaste kunst en beeldende kunst , om zichtbaarheid te geven aan het werk ontstaan uit de ambachten, dat te vaak beperkt wordt  tot workshops of websites.  Ons een genoegen is ter ere van ambachtslieden, kunstenaars en ontwerpers en hun knowhow: conventionele materialen verwerken met behulp van  nieuwe technologieën en traditionele technieken toepassen op innovatieve ontwikkelingen van materialen . Het belangrijkste is om nieuwe horizonten te ontdekken.

Noch markten makers, noch galerij, wij streven ernaar om zowel een geïnitieerd publiek, alsook een  breder publiek te verwelkomen, om hen de mogelijkheden van creatief werk te laten (her)ontdekken.

Wij hechten bijzonder veel belang om de creaties op een originele manier te presenteren zodat zij volledig ten waarde worden gezet.  Afhankelijk van de culturele kalender,passen wij ons aan met het zoeken van tijdelijke locaties,op vaste plaatsen of itinerant. De gelegenheid om zich gedurende een ogenblik in een  andere dimensie te projecteren.

Wij verwelkomen u, kunstenaars en publiek, met een echte passie voor deze kunst, die ook de onze is.

Contemporary Arts & Crafts

Our aim is to organize events around the applied arts and visual arts to give visibility to this work issued from the Crafts and often confined to workshops or a website.

Our pleasure is to honor artisans, artists and designers as well as their knowhow :  to work out conventional materials with new technologies and proceeding  innovative materials development with traditional techniques. The key is to discover new horizons.

Neither market makers nor art gallery, we strive to accommodate an audience of insiders as a wider audience for him to (re) discover the possibilities of creative work.

We attach particular importance to the present the creations in an original way to highlight them. Depending on the cultural calendar, we adapt us in seeking local spaces , itinerant or fixed. The opportunity to project the space of an instant in another dimension.

We will welcome you, artists and public, with a real passion for this art that is also ours.

Pin It on Pinterest